Termopani

Dvostruki i trostrukiTermopaket je konstrukcija od dva ili više stakla između kojih je vazdušni prostor, izrađen od distancionera različitih po dimenzijama i hermetički zatvoren. Da bi posedovao dobre tehničke karakteristike, termopaket treba da poseduje dva stepena dihtovanja. Dvoslojni termopaket se sastoji od rama distancionera, punjenog absorbentom (molekukarno sito), preko kojeg se sa obe strane stavlja butil, koji štiti od prolaska vodene pare (prvi stepen dihtovanja). Drugi stepen dihtovanja predstavlja spoljašnje za zaptivanje prostora između stakla i distancione rapolisulfidom. Distancioner, koji je najčešće od aluminijuma, služi za pozicioniranje stakla na određenoj udaljenosti, a vlaga koja prilikom zatvaranja termopaketa nalazi unutar njega zajedno sa vazduhom, absorbuje se od strane absorbenta kojim je napunjen. Kod pravilnog punjenja termopaketa, voda ne može da prodre unutra i ne postoji mogućnost pojave kondenzacije između stakala. Termopaket čini oko 80 % površine celog prozora i najviše utiče na njegove izolacione karakteristike termoizolacija U(W/m2K), zvučna izolacija R(dB) solarni faktor g (%), propustljivost svetlosti (%).

Termopani

Karakteristike termopaketa:

  • Koeficijent prolaza toplote (Ug) – predstavlja količinu toplote koja prolazi kroz jedinicu vremena 1 kv.m ostakljene površine pri temperaturnoj razlici od 1K između vazduha ispred termopaketa u prostoriji i vazduha sa spolj. strane (Ug=W/m2/K).To je najvažnija tehnička karakteristika jednog termopaketa. Što je ova vrednost manja, to su manji gubici toplote i manji rashodi zagrevanja.
  • Zvučna izolacija (Rw) – Indeks Rw pokazuje zvučnu izolaciju termopaketa. Što je veća vrednost ovog indeksa, to je zvučna izolacija bolja.
  • UV (%) – prolaz štetnih ultraljubičastih zraka koji uzrokuju bleđenje boja i rak kože.
  • Solarni faktor (%) – suma od količine energije koja je prošla direktno i energije koju je absorbovalo staklo,a koja se emituje od strane termopaketa ka unutrašnjem prostoru. Što je veće reflektovanje sunčeve energije od stakla,to je solarni faktor niži, a uzrokovano time, i rashodi klimatizacije (rashlađivanja) u toku letnjih meseci
  • Propustljivost svetlosti (%) – prolaz vidljive svetlosti (prirodno osvetljenje ). Što je manja vrednost u %, to je tamnije u unutrašnjem prostoru.
 • Refleksija (%) – količina reflektovane svetlosti od strane termopaketa. Što je veći procenat (%) refleksije stakla to je veće i njegovo svojstvo neprovidnosti (efekat ogledala)